Doodle Bugs Mimreklubb © 2010

 

Stiftet

 

 

05.05.2010

 

 

VEDTEKTER FOR DOODLE BUGS MIMREKLUBB!

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Doodle Bugs Mimreklubb og ble stiftet 05.05.2010

 

§ 2 Formål

Doodle Bugs Mimreklubb har som formål å samle unge som gamle for å danse og spre glede.

 

Doodle Bugs Mimreklubb skal fremme musikk- og kulturintressen i Elverum og omegn og skal ha høy toleranse for ulike kunstneriske og folkelige uttrykksformer.

 

Doodle Bugs Mimreklubb står fritt til å velge steder for å avholde arrangementer.

 

Doodle Bugs Mimreklubb skal ha regelmessige aktiviteter som fører til økt sosialt samvær og stimulerer interessefellesskapet blant klubbens medlemmer.

 

Doodle Bugs Mimreklubb skal lage interessante og kvalitativt gode arrangementer hvor både profesjonelle, amatører og uerfarne utøvere skal kunne opptré.

 

Doodle Bugs Mimreklubb er en non-profittbasert medlemsklubb. Dette innebærer at klubbens inntekter og eventuelle årlige overskudd skal benyttes til videreutvikling av

klubbens drift og medlemsaktiviteter.

 

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4 Medlemmer

Det er ingen aldersgrense for å bli medlem i Doodle Bugs Mimreklubb.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Betalt medlemskap er gyldig i ett år fra den dagen kontingent er betalt, Som fremstår på klubbens medlemskort. Kontingenten for Doodle Bugs Mimreklubb er for tiden kr. 200,- NKR.

 

§ 7 Styrehonorar

Det betales ikke honorar til styremedlemmer. Faktiske utgifter dekkes etter kvittering. Med hensyn til utgifter som ikke direkte kan dokumenteres, for eksempel telefon, kjøring m.m. bestemmes dekninger av styret.

 

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal hvert kalenderår, med

virkning f.o.m. 2010, og skal kunngjøres eller varsles medlemmene skriftlig eller via

avisannonse minst tre uker på forhånd. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

Åpning/Konstituering

Årsberetning

Regnskap

Handlingsprogram

Budsjett, herunder fastsettelse av kontingent

Forslag

Valg

 

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende to uker før årsmøtet.

Beslutninger fattes med alminnelig flertall.

Endring av vedtekter eller oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall.

I tillegg til årsmøtet skal det avholdes minst ett ordinært medlemsmøte i løpet av året.

Det skal føres protokoll fra alle møter.

 

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Doodle Bugs Mimreklubb.

 

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 11 Styret

Styret skal bestå av minst 3 personer og ett varamedlem. Styrets hovedoppgave er å ivareta Doodle Bugs Mimreklubb sin virksomhet etter formålet. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet. Leder innkaller til styremøter og plikter å innkalle dersom en i styret krever dette. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede. Styremedlemmer skal sitte 2 år av gangen, bortsett fra leder som velges hvert år. - Nestleder, kasserer, varamedlem og styremedlem skal velges på år som ender med partall - Sekretær, styremedlem og varamedlem skal velges på år som ender med oddetall.

 

§ 12. Økonomi

Kasserer sørger for den samlede regnskapsførsel. Regnskapet skal til enhver tid kunne fremlegges for gjennomsyn av styret. Ønsker andre innsyn i regnskapet skal dette godkjennes av styret.

 

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 14 Oppløsning

Oppløsning av Doodle Bugs Mimreklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere

 

DOODLE BUGS MIMREKLUBB 05.05.2010

 

 

 

 

TAKK TIL VÅRE SPONSORER:

------------------------------

 

HOVEDSPONSOR:

 

www.lyshaven.no

 

------------------------------------

 

 

------------------------------------

 

 

------------------------------------

 

------------------------------------

 

 

 

------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------

 

---------------------------------

------------------------------------

 

 

------------------------------------

 

Heradsbygd - Tlf. 62 43 13 40

 

------------------------------------

 

-----------------------------------

 

 

-----------------------------------

 

 

 

 

Kontakt oss på: post@doodlebugs.no